Kiwi
STANDARD¡G 4.5 kg / BTL 20 kg / PAIL
REMARKS¡G 4 BTL / BOX -